• Câu hỏi:

  Muối nào sau đây thuộc loại muối trung hòa?

  • A. NaHCO3.   
  • B. NH4HCO3
  • C. NH4Cl.           
  • D. KHS.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(NaHC{O_3};N{H_4}HC{O_3}\) và KHS là các muối axit vì chứa gốc anion còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+. Chỉ có muối NH4Cl trong dãy thuộc loại muối trung hòa.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC