AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 24,5 gam tripeptit X có công thức Gly-Ala-Val tác dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng (trong quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học) thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

  • A. 70,55.     
  • B. 59,60.   
  • C. 48,65.   
  • D. 74,15.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X là Gly-Ala-Val có MX = 245 → 24,5 gam X tương ứng với 0,1 mol.

  HCl dùng dư nên quá trình (X + NaOH), sau đó + HCl cuối cùng sản phẩm muối thu được gồm:

  0,6 mol NaCl + 0,1 mol Gly-HCl + 0,1 mol Ala-HCl + 0,1 mol Val-HCl.

  → \(m = 0,6 \times 58,5 + 0,1 \times 111,5 + 0,1 \times 125,5 + 0,1 \times 153,5 = 74,15\) gam.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>