YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.8 trang 37 SBT Vật lý 12

Giải bài 13.8 tr 37 sách BT Lý lớp 12

Đặt điện áp \(u = {U_0}\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)\) (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung \(\frac{{{{2.10}^ - }4}}{\pi }\) (F). Ớ thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Tìm biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{u = {U_0}\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)}\\ {}&{i = {I_0}\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3} + \frac{\pi }{2}} \right) = {I_0}\sin \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)}\\ {}&{{Z_C} = \frac{1}{{\omega C}} = \frac{1}{{100\pi .\frac{{{{2.10}^{ - 4}}}}{\pi }}} = 50{\rm{\Omega }}}\\ {}&{{I_0} = \frac{{{U_0}}}{{{Z_C}}} = \frac{{{U_0}}}{{50}}} \end{array}\)

Từ: 

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{U_0}\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right) = 150}\\ {}&{ \Rightarrow \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right) = \frac{{150}}{{{U_0}}}}\\ {}&{{I_0}\sin \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right) = 4}\\ {}&{ \Rightarrow \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right) = \frac{{200}}{{{U_0}}}} \end{array}\)

Từ:  

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{{\cos }^2}\left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right) + {{\sin }^2}\left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right) = 1}\\ {}&\begin{array}{l} \Rightarrow {U_0} = 250V\\ \Rightarrow {I_0} = \frac{{{U_0}}}{{50}} = \frac{{250}}{{50}} = 5A \end{array}\\ {}&{ \Rightarrow i = i = 5\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)A} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.8 trang 37 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF