ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.10 trang 27 SBT Vật lý 12

Giải bài 10.10 tr 27 sách BT Lý lớp 12

Loa của một máy thu thanh gia đình có công suất âm thanh P = 1 W khi mở to hết công suất.

a) Tính mức cường độ âm do loa đó tạo ra tại một điểm ở trước máy 4 m.

b) Để ở tại điểm ấy, mức cường độ âm chỉ còn 70 dB, phải giảm nhỏ công suất của loa bao nhiêu lần ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Theo bài ra ta có

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{I = \frac{P}{{4\pi {R^2}}} = \frac{1}{{4.3,{{14.4}^2}}} = {{5.10}^{ - 3}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\rm{W}}/{m^2}}\\ {}&{L = 10\lg \frac{I}{{{I_0}}} = 10\lg \frac{{{{5.10}^{ - 3}}}}{{{{10}^{ - 12}}}} = 97{\mkern 1mu} dB} \end{array}\)

b)  Cường độ âm I' ứng với mức 70 dB hay 7 B là :

I' = 107I0= 107.10-12 = 10-5 w/m2

Vậy phải giảm nhỏ công suất của loa : 

\(N = \frac{{{{5.10}^{ - 3}}}}{{{{10}^{ - 5}}}} = 500\) lần.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.10 trang 27 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1