YOMEDIA
NONE

Bài tập 10.11 trang 28 SBT Vật lý 12

Giải bài 10.11 tr 28 sách BT Lý lớp 12

Mức cường độ âm do một nguồn S gây ra tại một điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ tăng thêm được 7 dB.

a) Tính khoảng cách R từ s tới M, biết D = 62 m.

b) Biết mức cường độ âm tại M là 73 dB, hãy tính công suất của nguồn.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Gọi I là cường độ âm tại M và I' là cường độ âm tại điểm ở gần hơn, ta có :

\(\begin{array}{l} I = \frac{P}{{4\pi {R^2}}}{\mkern 1mu} ;\\ I' = \frac{P}{{4\pi {{\left( {R - D} \right)}^2}}}{\mkern 1mu} ;\\ {\rm{\Delta }}L = 10\lg {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \frac{{I'}}{I} \end{array}\)

Do đó :  \({\rm{\Delta }}L = 10\lg {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \frac{{{R^2}}}{{{{\left( {R - D} \right)}^2}}} = 20.\lg \frac{R}{{R - D}}\)

với \({\rm{\Delta }}L = 7dB,D = 62m\) ta được :

\(\lg \frac{R}{{R - D}} = \frac{7}{{20}} \approx \lg 2,24\)

 Do đó :  \(R = \frac{{2,24}}{{1,24}}D = \frac{{56}}{{31}}.62 = 112m\)

b) Ta có :  \(L = 10\lg \frac{I}{{{I_0}}}\)

với  \({I_0} = {10^{ - 12}};L = 73\)  ta được :

\(\lg \frac{I}{{{I_0}}} = 7,3 = 7 + 0,3 = \lg {10^7} + \lg 2 = \lg ({2.10^7})\)

Vậy :

\(\begin{array}{l} I = {2.10^7}{I_0} = {2.10^7}{.10^{ - 12}} = {2.10^{ - 5}}{\rm{W}}/{m^2}\\ P = 4\pi {R^2}I = 4.3,{14.112^2}{.2.10^{ - 5}} \approx 3,15W \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.11 trang 28 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON