Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 11 Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

phút 20 câu 99 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):