Trắc nghiệm Hoá học 12 Bài 25 Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

90 phút 30 câu 44 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):