Bài tập 51 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 51 tr 46 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho hai đa thức:

\(\begin{array}{l} P\left( x \right) = 3{{\rm{x}}^2} - 5 + {x^4} - 3{{\rm{x}}^3} - {x^6} - 2{{\rm{x}}^2} - {x^3}\\ Q\left( x \right) = {x^3} + 2{{\rm{x}}^5} - {x^4} + {x^2} - 2{{\rm{x}}^3} + x - 1 \end{array}\)

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến

b) Tính P(x)+Q(x) và P(x)-Q(x)

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(P\left( x \right) = 3{{\rm{x}}^2} - 5 + {x^4} - 3{{\rm{x}}^3} - {x^6} - 2{{\rm{x}}^2} - {x^3} = - 5 + {x^2} - 4{{\rm{x}}^3} + {x^4} - {x^6}\)

\(Q\left( x \right) = {x^3} + 2{{\rm{x}}^5} - {x^4} + {x^2} - 2{{\rm{x}}^3} + x - 1 = - 1 + x + {x^2} - {x^3} - {x^4} + 2{{\rm{x}}^5}\)

b) Tính P(x)+Q(x)

\(\begin{array}{l} P\left( x \right) + Q\left( x \right) = - 5 + {x^2} - 4{{\rm{x}}^3} + {x^4} - {x^6} + \left( { - 1 + x + {x^2} - {x^3} - {x^4} + 2{{\rm{x}}^5}} \right)\\ = - 6 + x + 2{{\rm{x}}^2} - 5{{\rm{x}}^3} + 2{{\rm{x}}^5} - {x^6} \end{array}\)

\(\begin{array}{l} P\left( x \right) - Q\left( x \right) = - 5 + {x^2} - 4{{\rm{x}}^3} + {x^4} - {x^6} - \left( { - 1 + x + {x^2} - {x^3} - {x^4} + 2{{\rm{x}}^5}} \right)\\ = - 5 + {x^2} - 4{{\rm{x}}^3} + {x^4} - {x^6} + 1 - x - {x^2} + {x^3} + {x^4} - 2{{\rm{x}}^5}\\ = - 4 - x - 3{{\rm{x}}^3} + 2{{\rm{x}}^4} - 2{{\rm{x}}^5} - {x^6} \end{array}\)

 

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 51 trang 46 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hai đa thức \(\begin{array}{l}
  P\left( x \right) =  - 6{{\rm{x}}^5} - 4{{\rm{x}}^4} + 3{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}}\\
  Q\left( x \right) = 2{{\rm{x}}^5} - 4{{\rm{x}}^4} - 2{{\rm{x}}^3} + 2{{\rm{x}}^2} - x - 3
  \end{array}\)

  Tính N(x) biết P(x) - 2Q(x) = N(x) - x2 + 6

  • A. N(x) = -10x5 + 4x4 + 4x3 - 5x
  • B. N(x) = -10x5 + 4x4 - 4x3
  • C. N(x) = -10x5 + 4x4 + 4x3
  • D. N(x) = -10x5 + 4x4 + 4x3 - 2x2

Được đề xuất cho bạn