ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 109 trang 19 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 109 tr 19 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?

a) 1 + 5 + 6 và 2 + 3 + 7

b) 12 + 52 + 62 và 22 + 32 + 72

c) 1 + 6 + 8 và 2 + 4 + 9

d) 12 + 62 + 82 và 22 + 42 + 92

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có: 1 + 5 + 6 = 12; 2 + 3 + 7 = 12

Vậy 1 + 5 + 6 = 2 + 3 + 7

b) 12 + 52 + 62 = 1 + 25 + 36 = 62 

  22 + 32 + 7= 4 + 9 + 49 = 62

Vậy 12 + 52 + 62 = 22 + 32 + 72

c) Ta có: 1 + 6 + 8 = 15; 2 + 4 + 9 = 15

Vậy 1 + 6 + 8 = 2 + 4 + 9

d) Ta có: 12 + 62 + 82 =1 + 36 + 64 = 101

22 + 42 + 92 = 4 + 16 + 81 = 101

 Vậy 12 + 62 + 82 = 22 + 42 + 92

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 109 trang 19 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1