ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 113 trang 19 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 113 tr 19 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Ta đã biết: trong hệ ghi số thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng trên liền trước. Mỗi chữ số trong hệ thập phân nhận một trong mười giá trị: 0,1,2,3,4..,9.

Số \(\overline {abcd} \) trong hệ thập phân có giá trị bằng:

a.103 + b.102 + c.10 + d

Có một hệ ghi số mà cứ hai đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng liền trước, đó là hệ nhị phân. Mỗi chữ số trong hệ nhị phân nhận một trong hai giá trị 0 và 1. Một số trong hệ nhị phân chẳng hạn \(\overline {abcd} \) , được kí hiệu là \(\overline {abcd} \)(2)

Số \(\overline {abcd} \)(2) trong hệ thập phân có giá trị bằng:

a.23 + b.22 + c.2 + d

Ví dụ: \(\overline {1101}  = {1.2^3} + {1.2^2} + 0.2 + 1 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13\)

a) Đổi sang hệ thập phân các số sau: \(\overline {100} ;\overline {111} ;\overline {1010} ;\overline {1011} {\rm{ }}\)

b) Đổi sang hệ nhị phân các số sau: : 5, 6, 9, 12

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 

\(\begin{array}{l}
{\overline {100} _{\left( 2 \right)}} = {1.2^2} + 0.2 + 0 = 4\\
{\overline {111} _{\left( 2 \right)}} = {1.2^2} + 1.2 + 1 = 4 + 2 + 1 = 7\\
{\overline {1010} _{\left( 2 \right)}} = {1.2^3} + {0.2^2} + 1.2 + 0 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10\\
{\overline {1011} _{\left( 2 \right)}} = {1.2^3} + {0.2^2} + 1.2 + 1 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
5 = {1.2^2} + 0.2 + 1 = {\overline {101} _{(2)}}\\
6 = {1.2^2} + 1.2 + 0 = {\overline {110} _{(2)}}\\
9 = {1.2^3} + {0.2^2} + 0.2 + 1 = {\overline {1001} _{(2)}}\\
12 = {1.2^3} + {1.2^2} + 0.2 + 0 = {\overline {1100} _{(2)}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 113 trang 19 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1