ADMICRO
UREKA

Bài tập 6 trang 126 SGK Hình học 11

Giải bài 6 tr 126 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a.

a) Hãy xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau BD' và B'C.

b)Tính khoảng cách của hai đường thẳng BD' và B'C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Gọi I là tâm của hình vuông BCC'B'

Trong mặt phẳng (BC'D') dựng \(IK\perp BD'\) với \(K\in BD'\)

Dễ thấy \(AB\perp (BCC'B')\)

\(\Rightarrow AB\perp B'C\) (1)

và BCC'B' là hình vuông \(\Rightarrow BC' \perp B'C\) (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow BC' \perp (ABC'D')\)

Mà \(IK\subset (ABC'D')\Rightarrow B'C\perp IK\)

Vậy IK là đường vuông góc chung của B'C và BD'

Câu b:

Trong tam giác vuông BC'D' có \(BC'=a\sqrt{2}; BD'=a\sqrt{3}; C'D'=a; BI=\frac{a\sqrt{2}}{2}\)

Dễ thấy \(\Delta BIK \sim \Delta BD'C' \ (g.g)\Rightarrow \frac{BI}{BD'}=\frac{IK}{D'C'}\Rightarrow IK=\frac{BI.D'C}{BD'}\)

\(\Rightarrow IK=\frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}.a}{a\sqrt{3}}=\frac{a\sqrt{6}}{6}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 126 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 27 trang 205 SBT Hình học 11

Bài tập 14 trang 203 SBT Hình học 11

Bài tập 15 trang 203 SBT Hình học 11

Bài tập 16 trang 203 SBT Hình học 11

Bài tập 17 trang 203 SBT Hình học 11

Bài tập 18 trang 203 SBT Hình học 11

Bài tập 19 trang 204 SBT Hình học 11

Bài tập 20 trang 204 SBT Hình học 11

Bài tập 21 trang 204 SBT Hình học 11

Bài tập 22 trang 204 SBT Hình học 11

Bài tập 23 trang 204 SBT Hình học 11

Bài tập 24 trang 204 SBT Hình học 11

Bài tập 25 trang 205 SBT Hình học 11

Bài tập 26 trang 205 SBT Hình học 11

Bài tập 13 trang 203 SBT Hình học 11

Bài tập 28 trang 205 SBT Hình học 11

Bài tập 29 trang 205 SBT Hình học 11

Bài tập 30 trang 205 SBT Hình học 11

Bài tập 1 trang 124 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 2 trang 124 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 3 trang 125 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 4 trang 125 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 5 trang 125 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 6 trang 125 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 7 trang 125 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 8 trang 126 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 9 trang 126 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 9 trang 200 SBT Hình học 11

Bài tập 2 trang 125 SGK Hình học 11

Bài tập 3 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 4 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 5 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 7 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 1 trang 199 SBT Hình học 11

Bài tập 2 trang 199 SBT Hình học 11

Bài tập 3 trang 199 SBT Hình học 11

Bài tập 4 trang 200 SBT Hình học 11

Bài tập 5 trang 200 SBT Hình học 11

Bài tập 6 trang 200 SBT Hình học 11

Bài tập 7 trang 200 SBT Hình học 11

Bài tập 8 trang 200 SBT Hình học 11

Bài tập 1 trang 125 SGK Hình học 11

Bài tập 1 trang 201 SBT Hình học 11

Bài tập 2 trang 201 SBT Hình học 11

Bài tập 3 trang 201 SBT Hình học 11

Bài tập 4 trang 201 SBT Hình học 11

Bài tập 5 trang 201 SBT Hình học 11

Bài tập 6 trang 201 SBT Hình học 11

Bài tập 7 trang 202 SBT Hình học 11

Bài tập 8 trang 202 SBT Hình học 11

Bài tập 9 trang 202 SBT Hình học 11

Bài tập 10 trang 202 SBT Hình học 11

Bài tập 11 trang 202 SBT Hình học 11

Bài tập 12 trang 202 SBT Hình học 11

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON