YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 125 SGK Hình học 11

Giải bài 2 tr 125 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi G và H tương ứng là trọng tâm và trực tâm của tam giác, các điểm A’, B’, C’ lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB.

a) Tìm phép vị tự F biến A, B, C tương ứng thành A’, B’, C’

b) Chứng minh rằng O, G, H thẳng hàng.

c) Tìm ảnh của O qua phép vị tự F.

d) Gọi A”, B”, C” lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AH, BH, CH; A1, B1, C1 theo thứ tự là giao điểm thứ hai của các tia AH, BH, CH với đường tròn (O); A1’, B1’, C1’ tương ứng là chân các đường cao đi qua A, B, C. Tìm ảnh của A, B, C, A1, B1, C1 qua phép vị tự tâm H tỉ số \(\frac{1}{2}\)

e) Chứng minh chín điểm A’, B’, C’, A”, B”, C”, A1’, B1’, C1’ cùng thuộc một đường tròn (đường tròn này gọi là đường tròn Ơ-le của tam giác ABC)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: 

Dễ thấy \(\overrightarrow{GA'}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GB'} =-\frac{1}{2}\overline{GB}, \overrightarrow{GC'}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{GC}\)

Suy ra: f là phép vị tự tâm G tỉ số \(k=-\frac{1}{2}\) biến A,B,C tương ứng thành A',B',C'.

Câu b:

Nhận thấy \(OA'\perp BC, B'C' // BC\Rightarrow A'O\perp B'C'\)

Tương tự \(B'O\perp A'C', C'O\perp A'B'\)

O là trực tâm của tam giác A'B'C' mà H là trực tâm của tam giác ABC.

\(\Rightarrow GO=-\frac{1}{2}\overrightarrow{GH}\Rightarrow\) G, O, H  thành hàng.

Câu c:

Ta có: \(f(O)=O_1\Leftrightarrow \overrightarrow{GO'}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{GO}\)

⇒ O nằm trên OH và O là trung điểm của OH.

Câu d:

Nhận thấy: ảnh của A,B,C,A1,B1,C1 qua phép vị tự tâm H tỉ số \(\frac{1}{2}\) lần lượt là: A”, B”, C”, A1’, B1’, C1’ 

Câu e:

Chứng minh  A”, B”, C”, A1’, B1’, C1’ cũng thuộc đường tròn (O1). Sau đó chứng minh A', B', C' cùng thuộc đường tròn tâm (O1). Chẳng hạn chứng minh \(O_1A_1'=O_1A'\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 125 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 27 trang 205 SBT Hình học 11

Bài tập 14 trang 203 SBT Hình học 11

Bài tập 15 trang 203 SBT Hình học 11

Bài tập 16 trang 203 SBT Hình học 11

Bài tập 17 trang 203 SBT Hình học 11

Bài tập 18 trang 203 SBT Hình học 11

Bài tập 19 trang 204 SBT Hình học 11

Bài tập 20 trang 204 SBT Hình học 11

Bài tập 21 trang 204 SBT Hình học 11

Bài tập 22 trang 204 SBT Hình học 11

Bài tập 23 trang 204 SBT Hình học 11

Bài tập 24 trang 204 SBT Hình học 11

Bài tập 25 trang 205 SBT Hình học 11

Bài tập 26 trang 205 SBT Hình học 11

Bài tập 13 trang 203 SBT Hình học 11

Bài tập 28 trang 205 SBT Hình học 11

Bài tập 29 trang 205 SBT Hình học 11

Bài tập 30 trang 205 SBT Hình học 11

Bài tập 1 trang 124 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 2 trang 124 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 3 trang 125 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 4 trang 125 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 5 trang 125 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 6 trang 125 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 7 trang 125 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 8 trang 126 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 9 trang 126 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 9 trang 200 SBT Hình học 11

Bài tập 3 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 4 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 5 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 6 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 7 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 1 trang 199 SBT Hình học 11

Bài tập 2 trang 199 SBT Hình học 11

Bài tập 3 trang 199 SBT Hình học 11

Bài tập 4 trang 200 SBT Hình học 11

Bài tập 5 trang 200 SBT Hình học 11

Bài tập 6 trang 200 SBT Hình học 11

Bài tập 7 trang 200 SBT Hình học 11

Bài tập 8 trang 200 SBT Hình học 11

Bài tập 1 trang 125 SGK Hình học 11

Bài tập 1 trang 201 SBT Hình học 11

Bài tập 2 trang 201 SBT Hình học 11

Bài tập 3 trang 201 SBT Hình học 11

Bài tập 4 trang 201 SBT Hình học 11

Bài tập 5 trang 201 SBT Hình học 11

Bài tập 6 trang 201 SBT Hình học 11

Bài tập 7 trang 202 SBT Hình học 11

Bài tập 8 trang 202 SBT Hình học 11

Bài tập 9 trang 202 SBT Hình học 11

Bài tập 10 trang 202 SBT Hình học 11

Bài tập 11 trang 202 SBT Hình học 11

Bài tập 12 trang 202 SBT Hình học 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON