ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.65 trang 87 SBT Toán 11

Giải bài 2.65 tr 87 SBT Toán 11

Có ba học sinh vào ba quầy sách để mua sách. Xác suất để cả ba học sinh này cùng vào một quầy là:

A. \(\frac{1}{9}\)                           B. \(\frac{2}{9}\)

C. \(\frac{1}{{27}}\)                         D. \(\frac{2}{{27}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Không gian mẫu là cách xếp 3 bạn vào 3 quầy (có thể vào chung quầy) nên khi đó n(Ω) = 3= 27

Gọi A là biến cố cả 3 học sinh vào cùng một quầy nên n(A) = 3

Vậy xác suất để cả ba học sinh vào cùng một quầy là \(P(A) = \frac{{n(A)}}{{n({\rm{\Omega }})}} = \frac{3}{{27}} = \frac{1}{9}\)

Đáp án: A.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.65 trang 87 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1