YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 60 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 60 trang 94 SGK Toán 11 NC

Tìm hệ số của x8y9 trong khai triển của (3x+2y)17

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\({\left( {3x + 2y} \right)^{17}} = \sum\limits_{k = 0}^{17} {C_{17}^k{{\left( {3x} \right)}^{17 - k}}{{\left( {2y} \right)}^k}} \)

Số hạng chứa x8y9 trong khai triển của (3x+2y)17 là:

\(C_{17}^9{\left( {3x} \right)^8}{\left( {2y} \right)^9}\) (ứng với k = 9)

Vậy hệ số của x8y9 là:

\(C_{17}^9{3^8}{2^9}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 94 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON