ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 1 tr 54 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau. Hỏi:

a) Có tất cả bao nhiêu số?

b) Có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ?

c) Có bao nhiêu số bé hơn 432 000?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Ta có thể coi mỗi một số có 6 chữ số được thành lập từ các chữ số đã cho là một sự sắp xếp thứ tự 6 số đó.

Câu a:

Từ đó ta có mỗi một số thoả mãn yêu cầu bài toán chính là một hoán vị của 6 phần tử đó. Số các số có 6 chữ số thành lập các chữ số trên:

P6 = 6! = 720 (số).

Câu b:

  • Gọi số có 6 chữ số được thành lập từ các chữ số trên có dạng \(\overline{abcdeg}\) và là số chẵn (các chữ số đôi một khác nhau).
  • Có 3 cách chọn g (có thể chọn g là 2,4,6) 5 cách chọn e, 4 cách chọn d, 3 cách chọn c, 2 cách chọn b, 1 cách chọn a, do đó theo quy tắc nhân có tất cả: 3.5! = 360 (số)
  • Hoàn toàn tương tự số các số lẻ thoả mãn yêu cầu là 360 số.

Chú ý: Có thể lấy tổng tất cả các số là 720 số trừ đi số các số chẵn là 360 số ta có số các số lẻ.

Câu c:

  • Ta cần tìm tất cả các số thoả mãn yêu cầu, ta có thể tìm lần lượt từng số các chữ số hàng trăm nghìn là 1,2,3,4 và số đó nhỏ hơn 432000.
  • Số các số có hàng trăm nghìn là 1 có dạng \(\overline{1abcde}\).

Có 5 cách chọn e, 4 cách chọn d, 3 cách chọn c, 2 cách chọn b, 1 cách chọn a, do đó có 5! = 120 số.

  • Hoàn toàn tương tự các số có chữ số hàng trăm nghìn là 2 và 3 là: 120 + 120 = 240 số.
  • Số có 6 chữ số có hàng trăm nghìn là 4 và nhỏ hơn 432 000 có dạng:

\(\overline{41abcd}\) hoặc \(\overline{42abcd}\) hoặc \(\overline{431abc}\).

+ Số các số có dạng \(\overline{41abcd}\) là 4! = 24 số.

+ Số các số có dạng \(\overline{42abcd}\) là 4! = 24 số.

+ Số các số có dạng \(\overline{431abc}\) là 3! = 6 số.

Vậy có tất cả: 24 + 24 + 6 = 54 (số)

Do đó có tất cả là: 3.120 + 54 = 414 số thoả mãn yêu cầu.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 3 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 54 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.12 trang 75 SBT Toán 11

Bài tập 2.13 trang 75 SBT Toán 11

Bài tập 2.14 trang 75 SBT Toán 11

Bài tập 2.15 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.16 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.17 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.18 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.19 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.20 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.21 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.22 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.23 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.24 trang 76 SBT Toán 11

Bài tập 2.25 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.26 trang 77 SBT Toán 10

Bài tập 2.27 trang 77 SBT Toán 10

Bài tập 2.28 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.29 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.30 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 2.31 trang 77 SBT Toán 11

Bài tập 5 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 6 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 7 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 8 trang 62 SGK Toán 11 NC

Bài tập 9 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 10 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 11 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 12 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 13 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 14 trang 63 SGK Toán 11 NC

Bài tập 15 trang 64 SGK Toán 11 NC

Bài tập 16 trang 64 SGK Toán 11 NC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON