YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 10 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 10 sách GK Sinh lớp 9

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

- Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm:

  • Mỗi tính trạng do 1 cặp nhân tố di truyền quy định.
  • Trong tế bào sinh dưỡng các gen tồn tại thành từng cặp
  • Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng mà không hoà trộn vào nhau.
  • Các nhân tố di truyền được tổ hợp ngẫu nhiên trong quá trình thụ tinh.
  • Quy ước:

    • Gen A hoa đỏ
    • Gen a hoa trắng
  • Sơ đồ lai:

P: Hoa đỏ x Hoa trắng

       AA        aa

G:    A         a

F1    Aa (Hoa đỏ)

F1 x F1:   Aa x Aa

GF1:        A, a   A, a

F2: 1 AA (Hoa đỏ) : 2 Aa (Hoa đỏ) : 1 aa (Hoa trắng)

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 10 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON