Nguyễn Ngọc Phương Thanh's Profile

Nguyễn Ngọc Phương Thanh

Nguyễn Ngọc Phương Thanh

19/01/2001

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (26)

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: tọa độ trong không gian Cách đây 3 tuần

  Trong không gian oxyz, cho A(2;3;0), B(0;-[​IMG];0) và đường thẳng d có phương trình [​IMG]
  Điểm C(a;b;c) trên d sao c ho chu vi tam giác ABC nhỏ nhất. Tìm C

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: cực trị số phức Cách đây 1 tháng

  cho số phức z thỏa mãn |z^2-i|=1. tìm gtln của |z|

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: Nguyên hàm và tichs phân Cách đây 2 tháng

  Cho hàm số f(x) và g(x) liên tục, có đạo hàm trên R và thỏa mãn f'(0).f'(2) khác 0 và g(x).f'(x)=x(x-2)e^{x}. tính giá trị I=\int_{0}^{2}f(x).g'(x)dx

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: ứng dụng tích phân tính diện tích Cách đây 2 tháng

  tính diện tích S của hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường y=x^{2}-2x+2(P) và các tiếp tuyến của (P) qua điểm A(2;-2)

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: ứng dụng tích phân tính diện tích Cách đây 2 tháng

  tính diện tích S của hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường y=x^{2}-2x+2(P) và các tiếp tuyến của (P) qua điểm A(2;-2)

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: Toán hidroxit lưỡng tính Cách đây 3 tháng

  Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho 6,15 gam X tan hoàn toàn trong nước, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dich Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 2M vào Y, khi hết 50ml hoặc 150ml thì đều thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là

  A.4.48 và 3,9

  B.3,36 và 7,8

  C.5,04 và 3,9

  D.5,60 và 7,8

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: hỗn hợp kim loại tác dụng HNO3 Cách đây 3 tháng

  Hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với 100ml dung dịch gồm HNO3 2M và H2SO4 1M, thu được 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc), dung dịch Y và 1,6 gam kim loại. Sục  khí H2S dư vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị m và a lần lượt là

  A. 12,2 và 20,2

  B. 12,2 và 32,6

  C.13,8 và 9,6

  D. 13,8 và 12,0

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: hỗn hợp kim loại tác dụng HNO3 Cách đây 3 tháng

  Hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với 100ml dung dịch gồm HNO3 2M và H2SO4 1M, thu được 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc), dung dịch Y và 1,6 gam kim loại. Sục  khí H2S dư vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị m và a lần lượt là

  A. 12,2 và 20,2

  B. 12,2 và 32,6

  C.13,8 và 9,6

  D. 13,8 và 12,0

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: Toán hidroxit lưỡng tính Cách đây 3 tháng

  Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho 6,15 gam X tan hoàn toàn trong nước, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dich Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 2M vào Y, khi hết 50ml hoặc 150ml thì đều thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là

  A.4.48 và 3,9

  B.3,36 và 7,8

  C.5,04 và 3,9

  D.5,60 và 7,8

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: Tương tác gen Cách đây 4 tháng

  Ở thực vật, khi cho quả dẹt tự thụ phấn, f1 thu được tỉ lệ 9 quả dẹt: 6 quả tròn: 1 quả dài. lấy ngẫu nhiên 1 cây quả dẹt ở f1 cho tự thụ phấn, xác suất sinh ra cây quả dẹt ở f2 là

Không có Điểm thưởng gần đây