YOMEDIA

Nguyễn Ngọc Phương Thanh's Profile

Nguyễn Ngọc Phương Thanh

Nguyễn Ngọc Phương Thanh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (34)

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: Giảm phân ở ruồi giấm Cách đây 8 tháng

   Trong một nhóm tế bào của ruồi giấm (2n=8) đang giảm phân bình thường, có tổng cộng 512 NST kép đang phân li về 2 cực của tế bào. Chọn dự đoánsai ?
  A. Nhóm tế bào trên gồm 64 tế bào đang ở kì sau GP1
  B. Kết thúc GP2 có thể tạo 128 giao tử tham gia thụ tinh
  C. Nếu các tế bào trên tiếp tục giảm phân, thì ở kì sau 2 có tất cả 1024 NST đơn
  D. Kết thúc GP1 có thể tạo ra 128 tế bào con có n NST

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: Giảm phân ở ruồi giấm Cách đây 8 tháng

   Trong một nhóm tế bào của ruồi giấm (2n=8) đang giảm phân bình thường, có tổng cộng 512 NST kép đang phân li về 2 cực của tế bào. Chọn dự đoánsai ?
  A. Nhóm tế bào trên gồm 64 tế bào đang ở kì sau GP1
  B. Kết thúc GP2 có thể tạo 128 giao tử tham gia thụ tinh
  C. Nếu các tế bào trên tiếp tục giảm phân, thì ở kì sau 2 có tất cả 1024 NST đơn
  D. Kết thúc GP1 có thể tạo ra 128 tế bào con có n NST

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: tọa độ trong không gian Cách đây 9 tháng

   Cho mặt cầu (S): x^2+(y-1)^2 +(z-2)^2=16 và điểm A(4;1;2). Hãy viết phương trình mặt phẳng (BCD), biết rằng các điểm B,C,D nằm trên mặt cầu (S) và ABCD là tứ diện đều

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: tọa độ trong không gian Cách đây 9 tháng

   Cho mặt cầu (S): x^2+(y-1)^2 +(z-2)^2=16 và điểm A(4;1;2). Hãy viết phương trình mặt phẳng (BCD), biết rằng các điểm B,C,D nằm trên mặt cầu (S) và ABCD là tứ diện đều

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: cực trị số phức Cách đây 9 tháng

  số phức z thỏa |z+1+3i|=|z-3-5i|. GTNN của biểu thức |z-1+4i|+|z+4-i|

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: cực trị số phức Cách đây 9 tháng

  số phức z thỏa |z+1+3i|=|z-3-5i|. GTNN của biểu thức |z-1+4i|+|z+4-i|

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: cực trị số phức Cách đây 9 tháng

  số phức z thỏa |z+1+3i|=|z-3-5i|. GTNN của biểu thức |z-1+4i|+|z+4-i|

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: cực trị số phức Cách đây 9 tháng

  số phức z thỏa |z+1+3i|=|z-3-5i|. GTNN của biểu thức |z-1+4i|+|z+4-i|

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: tọa độ trong không gian Cách đây 10 tháng

  Trong không gian oxyz, cho A(2;3;0), B(0;-[​IMG];0) và đường thẳng d có phương trình [​IMG]
  Điểm C(a;b;c) trên d sao c ho chu vi tam giác ABC nhỏ nhất. Tìm C

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh đã đặt câu hỏi: cực trị số phức Cách đây 10 tháng

  cho số phức z thỏa mãn |z^2-i|=1. tìm gtln của |z|

Không có Điểm thưởng gần đây