YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 126 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 tr 126 sách BT Sinh lớp 12

Hình bên mô tả quan hệ giữa nhiệt độ và độ sâu của hồ nước ngọt vào mùa hè.

Hãy trả lời các câu hỏi:

  • Sinh vật phân bố ở phần nào của mực nước hồ là nhiều nhất? Vì sao?
  • Chỉ ra ít nhất 2 nguyên nhân để giải thích vì sao cường độ quang hợp thường diễn ra rất thấp ở mực nước sâu hơn 30m.
  • Chỉ ra ít nhất 2 nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật thuỷ sinh trong hồ.
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

  • Dựa trên nguyên tắc sinh vật phân bố ở lớp nước có nhiều ánh sáng và có nồng độ khí hoà tan cao. Càng xuống lớp nước sâu thì cường độ ánh sáng và lượng ôxi hoà tan càng giảm.
  • Cường độ quang hợp thường diễn ra rất thấp ở mực nước sâu hơn 30m vì cường độ ánh sáng thấp, nồng độ các khí không thích hợp cho việc quang hợp.
  • Nguồn cung cấp dinh dưỡng có thể do xói mòn đất từ các vùng đất xung quanh, từ phân giải chất hữu cơ do sinh vật phân giải xác sinh vật trong hồ đem lại.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 126 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON