YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44.6 trang 54 SBT Hóa học 9

Bài tập 44.6 trang 54 SBT Hóa học 9

Hỗn hợp X gồm rượu etylic và một rượu A có công thức CnH2n+1OH.

Cho 1,52 gam X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít H2 (đktc). Biết tỉ lệ số moi của rượu etylic và rượu A trong hỗn hợp là 2 : 1.

a) Xác định công thức phân tử của rượu A.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi rượu trong X.

c) Viết công thức cấu tạo của X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.6

a) Phương trình hoá học của phản ứng giữa X với Na

(1) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 ↑

(2) 2CnH2n+1OH + 2Na → 2CnH2n+1ONa + H2 ↑

Đặt số mol rượu etylic trong hồn hợp là 2x.

Theo đề bài: số mol rượu CnH2n+1OH là x.

Theo phương trình (1), (2) ta có :

Số mol H2 = x + x/2 = 3x/2

Theo đề bài số mol H2 = 0,336 : 22,4 = 0,015 mol

→ 3x : 2 = 0,015 → x= 0,01 mol

Vậy mC2H5OH = 2x.46 = 2.0,01.46 = 0,92g

→ mCnH2n+1OH = 1,52 - 0,92 = 0,6

Ta có : x(14n + 1 + 17) = 0,6.

Hay 0,01(14n + 18) = 0,6 ⇒ n = 3.

Rượu A có công thức C3H7OH.

b) Phần trăm khối lượng của C2H5OH: 0,92/1,52 x 100% = 60,53%

Phần trăm khối lượng của C3H7OH : 100% - 60,53% = 39,47%.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.6 trang 54 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF