YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 98 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 98 sách GK Hóa lớp 12

Trình bày cách để:

– Điều chế Ca từ CaCO3

– Điều chế Cu từ CuSO4

Viết phương trình hoá học của các phản ứng?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Để điều chế Ca từ CaCO3 ta tiến hành như sau:

Bước 1: Cho vào dung dịch HCl

CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Bước 2: Điều chế Cu từ CuSO4

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 98 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 98 SGK Hóa học 12

Bài tập 3 trang 98 SGK Hóa học 12

Bài tập 4 trang 98 SGK Hóa học 12

Bài tập 5 trang 98 SGK Hóa học 12

Bài tập 1 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 140 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 6 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 7 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 8 trang 140 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 21.1 trang 46 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.2 trang 46 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.3 trang 46 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.4 trang 46 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.5 trang 46 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.6 trang 47 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.7 trang 47 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.8 trang 47 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.9 trang 47 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.10 trang 47 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.11 trang 47 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.12 trang 47 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.13 trang 48 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.14 trang 48 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.15 trang 48 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.16 trang 48 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.17 trang 48 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.18 trang 48 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.19 trang 48 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.20 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.21 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.22 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.23 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 21.24 trang 49 SBT Hóa học 12

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON