YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 203 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 203 sách GK Hóa lớp 11

Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Anđehit axetic phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa Ag

CH3-CH=O + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 → R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

1 mol                                                                                      2 mol

0,100 mol                                                                                 = 0,200 (mol)

\(M_{CH_{3}CHO} = 0,1. 44,0 = 4,4 \ (g); \ C \%_{CH_{3}CHO} = \frac{4,4}{50}.100 \% = 8,8 \%\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 203 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON