YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 61 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 61 sách GK Hóa lớp 11

a) Lập các phương trình hóa học sau đây:

NH3 + Cl2 (dư) → Na + .. (1)

NH3(dư) + Cl2 → NH4Cl + …. (2)

NH3 + CH3COOH → … (3)

(NH4)3PO4 → H3PO4 + … (4)

Zn(NO3)2 → (5)

b) Lập các phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa các chất sau đây trong dung dịch:

K3PO4 và Ba(NO3)2 (1)

Na3PO4 và CaCl2 (2)

Ca(H2PO4)2 và Ca(OH)2 với tỉ lệ 1:1 (3)

(NH4)3PO4 + Ba(OH)2 (4)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a:

2NH3 + 3Cl2 (dư) → N2 + 6HCl

8NH3(dư) + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl

NH3 + CH3COOH → CH3COONH4

(NH4)3PO4 → H3PO+ 3NH3

Zn(NO3)2 →  ZnO + 2NO2 +1/2O2

Câu b:

2K3PO4 + 3Ba(NO3)→ Ba3(PO4)2 ↓+ 6KNO3

2Na3PO+ 3CaCl→ Ca3(PO4)2 + 6NaCl

Ca(H2PO4)+ Ca(OH)→ 2CaHPO+ 2H2O

2(NH4)3PO+ 3Ba(OH)→ Ba3(PO4)+ 6NH3 + 6H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 61 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF