YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 57 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 57 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết các Phương trình phản ứng hóa học để thực hiện các dãy chuyển hóa sau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a)

2NH3 + 3CuO →  N2 + 3Cu + 3H2O  (đk: nhiệt độ)

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3  (đk: nhiệt độ, xt)

4NH3 + 5O→  4NO + 6H2O  (đk: 850oC, Pt)

2NO + O2 →  2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O →  4HNO3

HNO3 + NaOH →  NaNO+ H2O

2NaNO→  2NaNO2 + O2

Câu b)

(1) N2 + O⇔ 2NO  (3000oC)

(2) 4NH+ 3O2 →  2N2 + 6H2O  (đk: nhiệt độ)

(3) N2 + 3H2 ⇔ 2NH3  (đk: nhiệt độ, p, xt)

(4) 4NH+ 5O→  4NO + 6H2O  (Pt, 850oC)

(5) 2NO + O2 →  2NO2

(6) Cu + 4HNOđặc →  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(7) 4NO2 + O2 + 2H2O →  4HNO3

(8) Cu(NO3)2 + H2S →  CuS + 2HNO3

(9) CuO + 2HNO3 →  Cu(NO3)2 + H2O

(10) 3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O  (đk: nhiệt độ)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 57 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON