YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.5 trang 20 SBT Hóa học 11

Bài tập 13.5 trang 20 SBT Hóa học 11

Viết các phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.5

1.

(1) NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

(2) 4NH+ 3O2 → 2N2 + 6H2O

(3) N2 + O2 ⇔ 2NO

(4) 2NO + O2 → 2NO2

(5) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(6) HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

(7) 2NaNO→ 2NaNO+ O2

(8) 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O  (đk: 850 - 900oC)

(9) 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

2.

(1) Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C (1200oC)→ 2P + 3CaSiO3 + 5CO

(2) 4P + 5O2 to→ 2P2O5

(3) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

(4) H3PO+ NaOH → NaH2PO4 + H2O

(5) NaH2PO4 + NaOH → Na2HPO4 + H2O

(6) Na2HPO4 + NaOH → Na3PO4 + H2O

(7) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4

(8) H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.5 trang 20 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON