YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.1 trang 68 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.1 trang 68 SBT Hóa học 10

Cho phản ứng: SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Lưu huỳnh bị oxi hoá và hiđro bị khử.

B. Lưu huỳnh bị khử và không có chất nào bị oxi hoá

C. Lưu huỳnh bị khử và hiđro bị oxi hoá

D. Lưu huỳnh trong SO2 bị khử, lưu huỳnh trong H2S bị oxi hóa

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.1

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.1 trang 68 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON