YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.17 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.17 trang 72 SBT Hóa học 10

Dẫn từ từ 28 gam hỗn hợp X gồm (CO2, SO2) (dX/O2 = 1,75) qua 500 ml dung dịch hỗn hợp (NaOH 0,7M ; Ba(OH)2 0,4M) được m gam kết tủa. Xác định m.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.17

Kí hiệu CO2 và SO2 là YO2 (MX = 56 → Y = 24)

nYO2 = 0,5 mol; ∑nOH- = 0,75 mol; nBa2+ = 0,2 mol

Ta có:

1 < nOH/nYO2 < = 1,5 < 2

→ Phản ứng tạo 2 muối HYO3- x mol; YO32- y mol

Ta có sơ đồ chuyển hóa :

YO32- + OH+ → HYO3- + YO32- (1)

YO32- + Ba2+ → BaYO3 (2)

Dựa vào mol YOvà OH-

→ nYO32- = nHYO3= 0,25

m = 0,2. (137 + 24 + 48) = 41,8g

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.17 trang 72 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON