• Câu hỏi:

  Trong các polime sau: tơ axetat, tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

  • A. sợi bông, tơ axetat và tơ visco.    
  • B. tơ visco, tơ nitron và tơ nilon-6.
  • C. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6.         
  • D. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC