• Câu hỏi:

  Một loại chất béo X được tạo thành bởi glixerol và ba axit béo (panmitic, oleic và linoleic). Đun 0,1 mol X với 500 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận Y (không xảy ra phản ứng khi cô cạn) thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

  • A. 99,2.    
  • B. 97,0. 
  • C. 96,4. 
  • D. 91,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X có CTPT là C55H100O6 và \({n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = {n_X} = 0,1\;mol \to m = 96,4\;(g)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC