• Câu hỏi:

  Cho các sơ đồ phản ứng sau:

  Chất X (no, mạch hở) + H2 → Chất Y

  Chất Y + Chất Z (axit hữu cơ) → Chất T (mùi chuối chín)

  Tên thay thế của X

  • A. anđehit isovaleric.  
  • B. isopentanal.    
  • C. 3-metylbutanal.   
  • D. 2-metylbutanal.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (CH3)2CH-CH2-CH2-OH + CH3COOH  → CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2 + H2O

  (CH3)2CH-CH2-CHO + H2  →  (CH3)2CH-CH2-CH2-OH

  Tên thay thế là 3-metylbutanal

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC