YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe, Cu (trong đó oxi chiếm 20,4255% khối lượng). Cho 6,72 lít khí CO (đktc) đi qua 35,25 gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối (không có NH4NO3) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Tỉ khối của T so với H2 bằng 16,75. Giá trị của m là

  • A. 96,25.    
  • B. 117,95.    
  • C. 80,75.         
  • D. 139,50.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\left\{ \begin{array}{l} {n_{CO}} + {n_{C{O_2}}} = 0,3\\ 28{n_{CO}} + 44{n_{C{O_2}}} = 10,8 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {n_{CO}} = 0,15\,m{\rm{o}}l\\ {n_{C{O_2}}} = 0,15\,mol \end{array} \right.\) ⇒ nO pư = 0,15 mol ⇒ nO (Y) =  nO (X) – 0,15 = 0,3 mol

  \(\left\{ \begin{array}{l} {n_{NO}} + {n_{{N_2}O}} = 0,2\\ 30{n_{NO}} + 44{n_{{N_2}O}} = 6,7 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {n_{NO}} = 0,15\,m{\rm{o}}l\\ {n_{{N_2}O}} = 0,05\,mol \end{array} \right. \Rightarrow {n_{N{O_3}^ - }} = 2{n_{O\,(Y)}} + 3{n_{NO}} + 8{n_{{N_2}O}} = 1,45\)

  Xét dung dịch T, ta có:  \(m = {m_{KL}} + {m_{N{O_3}^ - }} = (35,25 - 7,2) + 62.1,45 = 117,95\;(g)\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90606

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA