YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dung dịch X gồm K2CO3 1M và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 2M và HNO3 1M. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch Y vào 200 ml dung dịch X, thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Z. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào Z, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và V lần lượt là

  • A. 59,1 và 1,12.    
  • B. 105,7 và 1,12.
  • C. 59,1 và 2,24.    
  • D. 105,7 và 2,24.      

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \({n_{C{O_2}}} = {n_{{H^ + }}} - {n_{C{O_3}^{2 - }}} = 0,1\;mol \Rightarrow {V_{C{O_2}}} = 2,24\;(l)\)

  Dung dịch E có chứa SO42- (0,2 mol) và \({n_{HC{O_3}^ - }} = 0,4 - 0,1 = 0,3\;mol\)

  Kết tủa gồm BaSO4 (0,2 mol) và BaCO3 (0,3 mol) ⇒ m = 105,7 (g)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90586

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA