• Câu hỏi:

  Hòa tan hết 9,334 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba, ZnO (trong đó oxi chiếm 5,14% về khối lượng) vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,064 mol H2. Cho 88 ml dung dịch HCl 2M vào dung dịch Y, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  • A. 2,970.     
  • B. 0,297.   
  • C. 0,594.
  • D. 5,940.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: nO = 0,03 mol ⇒ nZnO = 0,03 mol và \({n_{O{H^ - }}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,128\;mol\)

  mà ZnO + 2OH- ⇒ OH- dư: 0,128 – 0,06 = 0,068 mol

  Khi cho Y tác dụng với HCl: \(2{n_{Zn{{(OH)}_2}}} = 4{n_{Zn{O_2}^{2 - }}} - ({n_{{H^ + }}} - {n_{O{H^ - }}}) \Rightarrow {n_{Zn{{(OH)}_2}}} = 0,006\;mol \Rightarrow m = 0,594\;(g)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC