AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu về quá trình phiên mã của sinh vật, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

  (1) Diễn ra theo NTBS

  (2) Chỉ có 1 mạch của gen tham gia vào quá trình phiên mã        

  (3) mARN được tổng hợp đến đâu thì quá trình dịch mã diễn ra tới đó     

  (4) Đầu tiên tổng hợp các đoạn ARN ngắn, sau đó nối lại với nhau thành ARN hoàn chỉnh

  (5) enzim ARN – polimeraza tổng hợp mARN theo chiều 5’- 3’

  • A. 3  
  • B. 2   
  • C. 1       
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>