AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô trong gen?

  • A. Mất một cặp nuclêôtit
  • B. Thêm một cặp nuclêôtit
  • C. Thay cặp nuclêôtit A-T bằng cặp T-A 
  • D. Thay cặp nuclêôtit A-T bằng cặp G-X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>