YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The house was very quiet  when I got home because of everyone had gone to bed.

  • A. was
  • B. when
  • C. because of
  • D. had gone

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Sửa because of => because. 

  Chú ý: because of + N/V-ing = because + S V O (bởi vì). 

  Dịch: Ngôi nhà khá là yên tĩnh khi tôi trở về bởi vì mọi người đã đi ngủ hết.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA