YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  -“How do you get to work?”.

  -“ ______”. 

  • A. About two kilometers.
  • B. I was taken there.
  • C. It is very far.
  • D. I walk, of course.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  -“Cậu đi làm bằng gì?” (Ý câu hỏi là hỏi về phương tiện đi làm). 

  -“Tôi đi bộ, đương nhiên rồi”. 

  Các đáp án còn lại không phù hợp: 

  A. Khoảng 2 km. 

  B. Tôi được đưa tới đó. 

  C. Chỗ đó rất xa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>