AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of of the following questions.

  Câu hỏi:

  Your coffee is not as good as mine.

  • A. Mine is better than yours.
  • B. My coffee is more good than yours.
  • C. My coffee is better than yours.
  • D. My coffee is better than your.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Cà phê của bạn không ngon bằng của tôi. 

  = C. Cà phê của bạn ngon hơn của tôi. 

  Cấu trúc so sánh bằng: S tobe as adj as O. 

  Cấu trúc so sánh hơn: S tobe + adj.er/more adj than O. 

  Đôi khi ta có thể thay thế câu so sánh hơn bằng câu so sánh bằng, nghe sẽ tế nhị hơn. 

  Các đáp án còn lại: 

  A. Của bạn tốt hơn của tôi => Thiếu thông tin. 

  B. better là dạng so sánh hơn của good, không tồn tại more good => Sai ngữ pháp. 

  D. Cà phê của tôi ngon hơn bạn => Sai hoàn toàn về nghĩa, phải thay your bằng yours bởi yours = your coffee.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>