• Câu hỏi:

  Ở côn trùng, hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào? 

  • A. Vận chuyển dinh dưỡng.                
  • B. Vận chuyển các sản phẩm bài tiết.
  • C. Tham gia quá trình vận chuyển khí trong hô hấp. 
  • D. Vận chuyển dinh dưỡng và sản phẩm bài tiết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC