AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ

  Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ?

  • A. Tổng số lao động năm 2014 lớn hơn năm 2005.
  • B. Tỉ lệ lao động trong khu vực công nghiệp – xây dựng cao nhất.
  • C. Tỉ lệ lao động khu vực dịch vụ tăng nhanh.
  • D. Tỉ lệ lao động khu vực công nghiệp – xây dựng tăng chậm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Nhận xét không đúng với biểu đồ là Tỉ lệ lao động trong khu vực công nghiệp – xây dựng cao nhất. Vì theo biểu đồ, Tỉ lệ lao động trong khu vực công nghiệp – xây dựng luôn thấp nhất ( năm 2005 chỉ chiếm 18,2% , năm 2014 chỉ chiếm 21%)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>