AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ

  CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC NĂM 2015

  ( Nguồn số liệu: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê 2016)

  Nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của một số nước năm 2015?

  • A. Tỉ trọng khu vực dịch vụ của Thái Lan cao hơn Việt Nam
  • B. Tỉ trọng khu vực nông  - lâm – thủy sản của Việt Nam cao hơn Lào
  • C. Tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng của Thái Lan cao nhất
  • D. Tỉ trọng khu vực dịch vụ của Lào cao nhất trong ba nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào biểu đồ đã cho, tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng của Thái Lan là 56%, cao nhất trong 3 nước

  => Chọn đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>