AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quần thể đậu Hà lan đều cho hạt màu vàng, gồm 20% số cây có kiểu gen AA, 40% số cây có kiểu gen Aa, 40% số cây có kiểu gen aa. Nếu cho tự thụ phấn liên tiếp, thì ở thế hệ 3 thành phần kiểu gen sẽ

  • A. 37,5% AA: 5% Aa: 57,5% aa 
  • B. 30% AA: 20%Bb: 50% aa
  • C. 36% AA: 48% Aa: 16% aa
  • D. 43,75% AA: 12,5% Aa: 43,75% aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cấu trúc di truyền của quần thể là: 0,2AA:0,4Aa:0,4aa 

  Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, cấu trúc di truyền của quần thể là:  \(\begin{array}{l} 0,2 + \frac{{0,4(1 - 1/{2^3})}}{2}AA:\frac{{0,4}}{{{2^3}}}Aa:0,4 + \frac{{0,4(1 - 1/{2^3})}}{2}aa\\ \to 37,5\% AA:5\% Aa:57,5\% aa \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>