AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về nhân tố tiến hoá, xét các đặc điểm sau:

  1.Đều có thể làm xuất hiện các kiểu gen mới trong quần thể.

  2.Đều làm thay đối tần số alen không theo hướng xác định.

  3.Đều có thể dẫn tới làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

  4.Đều có thể làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

  Số đặc điểm mà cả nhân tố di - nhập gen và nhân tố đột biến đều có là

  • A. 1 đặc điểm
  • B. 4 đặc điểm
  • C. 2 đặc điểm
  • D. 3 đặc điểm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặc điểm mà cả nhân tố di - nhập gen và nhân tố đột biến đều có là: 1,2,4 

  (3) sai, đột biến và nhập gen tạo ra và mang tới alen mới cho quần thể

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>