ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

  • A. Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới
  • B. Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá thường xảy ra đối với thực vật
  • C. Những đột biến NST thường dẫn đến hình thành loài mới là đảo đoạn nhiều lần, chuyển đoạn lớn
  • D. Trong phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí (hình thành loài khác khu vực địa lí), nhân tố trực tiếp gây ra sự phân hoá vốn gen của quần thể gốc là cách li địa lí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phát biểu sai về quá trình hình thành loài mới là: A vì sự hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết  dẫn đến hình thành loài mới 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA