AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây sai về ARN polimeraza của tế bào sinh vật nhân sơ?

  • A. Enzim tổng hợp một bản sao mã, bản sao mã này có thể mã hóa cho vài chuỗi polipeptit
  • B. Chỉ có một ARN polimeaza chịu trách nhiệm tổng hợp tARN, mARN và rARN
  • C. Sự phiên mã bắt đầu từ bộ ba AUG của ADN
  • D. ARN-polimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ – 3’ đối với mạch mã gốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phát biểu sai về ARN polimeraza của tế bào sinh vật nhân  sơ là: C, phiên mã diễn ra ở vị trí khởi đầu  phiên mã 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>