ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về operon Lac vở vi khuẩn E. col, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở cấp độ phiên mã.

  II. Vùng vận hành (O) là nơi ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

  III. Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) không phiên mã.

  IV. Gen điều hòa (R) không nằm trong thành phần của operon Lac.

  V. Kết quả sao mã của 3 gen cấu trúc trong Operon là 3 sợi ARN mang thông tin mã hóa cho 3 phân tử protein sau này mã hóa cho 3 loại enzim.

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các phát biểu đúng là I,IV 

  II sai, O là nơi protein ức chế liên kết 

  III sai, gen R luôn phiên mã dù có lactose hay không 

  V sai, phiên mã tạo 1 mARN mang thông tin mã hoá cho 3 phân tử protein sau này mã hóa cho 3 loại  enzim 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>