• Câu hỏi:

  Một bánh xe có đường kính 600mm quay xung quanh trục với tần số \(5,0\left( {{s^{ - 1}}} \right)\) . Tính vận tốc dài của một điểm trên vành bánh xe ?

  • A. \(v = 4,9\left( {m{\rm{/}}s} \right)\)
  • B. \(v = 9,4\left( {m{\rm{/}}s} \right)\)
  • C. \(v = 5,0\left( {m{\rm{/}}s} \right)\)
  • D. \(v = 9,8\left( {m{\rm{/}}s} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC