• Câu hỏi:

  Mệnh đề nào sau đây không đúng ? 

  • A. Metyl fomat có CTPT là C2H4O2.
  • B. Metyl fomat là este của axit etanoic.
  • C.

   Metyl fomat có thể tham gia phản ứng tráng bạc. 

  • D. Thuỷ phân metyl fomat tạo thành ancol metylic và axit fomic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC