• Câu hỏi:

  Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc ? 

  • A. CH3COOC2H5.
  • B. CH3COOCH=CH2.
  • C.

   HCOOCH2CH=CH2

  • D. HCOOCH=CH-CH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C3H5OH

  CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO

  HCOOCH2CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CHCH2OH

  HCOOCH=CH-CH3 + NaOH → HCOONa + CH3-CH2CHO

  Este thủy phân cho hỗn hợp hai chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc là HCOOCH=CH-CH3

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC