AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra 2 muối hữu cơ ? 

  • A. C6H5COOCH2CH=CH2.
  • B. CH2=CHCH2COOC6H5.
  • C.

   CH3COOCH=CHC6H5

  • D. C6H5CH2COOCH=CH2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  C6H5COOCH2CH=CH2 + NaOH → C6H5COONa + CH2=CH-CH2OH

  CH2=CHCH2COOC6H5 + 2NaOH → CH2=CHCOONa + C6H5ONa + H2O

  CH3COOCH=CHC6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5CH2CHO

  C6H5CH2COOCH=CH2 + NaOH → C6H5CH2COONa + CH3CHO
   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>