AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi thuỷ phân 0,1 mol este X được tạo bởi một ancol đa chức với một axit cacboxylic đơn chức cần dùng vừa đủ 12 gam NaOH. Mặt khác để thuỷ phân 6,35 gam X cần dùng 3 gam NaOH và thu được 7,05 gam muối. Công thức của X là: 

  • A. (CH3COO)3C3H5
  • B. (HCOO)3C3H5
  • C.

   (C2H3COO)3C3H

  • D. (CH3COO)2C2H4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  0,1 mol este X + 0,3 mol NaOH → X là este 3 chức.

  • 6,35 gam X + 0,075 mol NaOH → 7,05 gam muối

  nX = 0,075 : 3 = 0,025 mol, nancol = 0,025 mol

  Theo BTKL: mancol = 6,35 + 3 - 7,05 = 2,3 gam → Mancol = 2,3 : 0,025 = 92 → glyxerol

  → X có dạng (RCOO)3C3H5

  MX = 6,35 : 0,025 = 254 → MR = 27 → R là C2H3-

  Vậy X là (C2H3COO)3C3H5

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>